کانال تلگرام تحقیقستان

نکات مهم کتاب جغرافیا

نکات مهم و برگزیده کتاب جغرافیا و شهر شناسی مرحوم دکتر یدالله فرید+تست

فصل ۱)تعاریف و دیدگاهها

فردریک فن ریشتفن :شهر مکان تجمع انسانهاست و به غیر از فعالیتهای زراعی در آن امور بازرگانی انجام می شود.

ژان برون :بیشتر جمعیت شهر اکثر وقتشان را در شهر می گذرانند .

طبق نظر واگنر شهر محل تجمع امر بازرگانی است .

مارکس سورکه :عقایدش مرتبط با نظریات جامعه شناسی است .

پیرژرژ:شهر را دارای اقتصاد سوسیالیستی از راه فعالیتهای کشاورزی می داند .

جدایی شهر از روستا طبق نظر انگلس و مارکس :الف)تقسیم کار روانی اجتماعی ،ب)تمرکز و انزوا

بیشتر جغرافیدانان شهر را از لحاظ جمعیت و مقدار ان بررسی می کنند .

در کنفرانس بین المللی شهر پراگ آلمان بیش از ۲۰۰۰ نفر جمعیت شهر محسوب می شود .

در تمییز شهر از روستا بزرگترین مشخصه آن فعالیتهای کشاورزی است .

شهرهای هند و آسیای غربی ۵۰ درصد جمعتشان از راه فعالیتهای کشاورزی امرار معاش می کنند .

انچه که بیشتر از همه در تمییز شهر از روستا کمک میکند نوع فعالیت جامعه شهری است .

در ایران در سال ۱۳۳۵ نقاط بیش از ۵۰۰۰ نفر شهر بودند و در سال ۱۳۶۵ نقاط بیشتر از ۱۰۰۰۰ نفر و نقاط دارای شهرداری شهر شناخته شدند.

در شناخت شهر الف )ساختارهای فیزیکی ، ب)انسانی ، ج)اجتماعی و فرهنگی ، د)استقرار عناصر و نمادها

نظر مارکس دریو :شهر باید همه جانبه بررسی شود . و منطقه بزرگی که به منظور حیات انسانها ساخته شده است .

سوال تستی مهم :

اسوالد اسپنگر کدام یک از مراحل زیر را در تشکیل و تکامل شهر بیان نمی کند ؟

۱)به شکل روستا و تصویری از طبیعت ۲ )انکار طبیعت و تبدیل به روستا شهر

۳)تخریب کامل طبیعت و تبدیل به جهانشهر ۴)سیر قهقرایی و دوران خودکشی شهر

گزینه ۲ صحیح است .

اسپنگلر شهر رم را به عنوان مثال می آورد که مراحل روستایی ،شهری و جهانشهری را به توالی پیموده است .

تمام شهرهای تکامل یافته گذشته روستا نبوده اند به عنوان مثال اسکندر مقدونی شهر اسکندریه را بنا نهاد و لنین گراد نیز از این قبیل شهرهاست .

پاتریک گدس برای تکامل شهر ۶ مرحله را بیان می کند :

۱)ائوپولیس:نوزاد شهر یا جامعه روستایی

۲)پولیس:اجتماع نسبی ساکنان

۳متروپولیس :پیشی گرفتن نسبت شهرهای دیگر

۴)مگالاپلیس :دوره فبل از زوال شهر

۵)تیرانا پلیس :شهر انگلی در برابر ناحیه و کشور

۶)نکروپلیس :شهر مدفن تمدنها میشود .

طبق نظر اسپنگلر ،ممفورد و گدس گذر از مرحله روستایی به شهری بزرگ لازمه اش دوری از طبیعت و مقابله با عوامل جغرافیایی است .

از نظر فردریک راتزل جغرافیدان جبرگرای آلمان شکل گیری شهر وابسته به خاک و وسعت زمین است .

ویدال دولابلاش بانی مکتب اختیار و امکان گرا در طبیعت می گوید تشکل شهر وابسته به طبیعت روزگار است و اجباری نیست .

فاتالیسم جغرافیایی عبارتست از :جبر محیطی

ورکوتکا شهر سرما که امروزه به یک شهر بزرگ تبدیل شده است و هم چنین شهر کویت روزگاری مقهور عوامل طبیعی بودند .

شهر در نگاه معماران بیشتر از دید زیبایی و هنر مد نظر است .

در دید مدیران شهری نیز شهر بیشتر از نظر شبکه لرتباطی مد نظر است . برازلیا و فلورانس ایتالیا همگی از دید هنری و تاریخی مد نظر هستند .

شهرسازی پیش از انکه به عنوان دانش هنری مطرح باشد مجموعه ایست از تکنیکها و روشها در عمران شهری

مشکلات شهرسازان مدیران شهری :الف :اشغال زمین ، ب:تراکم شهری و شهرگرایی

پ:بخش مرکزی شهر

از دیدگاه شهر سازان با تدوین پلان اشغال خاک و زمین شهری می توان جهت داری در عمران شهری را در پیش گرفت .

تراکم در شهرگرایی :ایجاد مشکل در جهت تعیین ضریب اشغال خاک

مرکز شهر محل فعالیت صنایع و معماری و هنری است . (ارشد ۸۷ )

مسائل مهمی که شهرسازان در موقعیت یابی جغرافیایی شهر با آن رو به رو هستند .

۱)رفت و امد شهری

۲)بهداشت و رفاه شهری

۳)مسائل اقتصادی و اجتماعی شهر

۴)زیبایی شهر

مهمترین وظیفه برنامه ریزان شهری چیست ؟بیان و تحلیل مرفولوژی شهرها

در شهرهای جدید :گروههای کارگری بیشتر در پیرامون شهرها زندگی می کنند ولی در امریکا افراد فقیر در مرکز شهر ساکنند و حومه ها محل افراد ثروتمند هتند .

در منطقه بندی شهری :بهای زمین بر حسب محلات و حداکثر تراکم تعیین میشود.

بزرگترین شاهکار هنری جمعی و ملی در بطن برنامه ریزان شهری :حفظ ریبایی شهری

طرح باغشهر به وسیله هاورد پیشنهاد شد .

شهر برای جغرافیدانان در ابتدا با مفهمو فضای جغرافیایی روشن است. و اولین عاملی که مشخص کننده هشر است موقه و مقر جغرافیایی شهر است .

شخصیت شهر از قلب و بخش مرکزی شهر نشات می گیرد که جغرافیدانان به آن هسته شهر ی می گویند .

بحث ترمینولوژی یا واژه شناسی به جغرافیدانان کمک می کند .

فصل دوم :بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای ((موقع و مقر جغرافیایی شهر ))

شناخت جغرافیایی شهر از نظر موقع و مکان و مقر آغاز می شود و مهمترین معیار شناخت جغرافیایی محلی و ناحیه ای شهر است که به کمک نقشه ها صورت می گیرد .

موقع جغرافیایی شهر بیانگر وضعیت شهر نسبت به راههای ارتباطی . منابع لنرژی و مواد اولیه و نیروی انسانی موجود در ناحیه است .

هم چنین جغرافیدان طرز تما و برخورد ناحیه مغایر از شکل و ظاهر را هم بررسی می کند.

ژان باستیه در ارزیابی موقع جغرافیایی شهر همه جوانب از جمله طبیعی ،اقتصادی ساختار انسانی و جمعیتی را هم بررسی می کند.

انتخاب مکان و ارزیابی ان در رابطه با عوارض جغرافیایی محلی است نه در وسعت ناحیه ای .

در انتخاب مکان جغرافیایی شهر دلایل زیر نقش مهم دارند :

۱)خواسته و نیاز انسان

۲)شرایط زمانی

۳)ضرورتهای تاریخی

الیکس جغرافیدان فرانسوی در ارزیابی موقع جغرافیایی شهر بیشتر بر ترکیب داده های داده های فیزیکی و تاریخی تاکید دارد .

اولویه دلفوس در ارزیابی موقع شهر بر سیستم ارتباطات تاکید دارد .

ژان باستیه در مکان یابی شهر بر داده های طبیعی تاکید دارد.

ژان باستیه کنار اب را از عوامل مهم کشش جمعیت معرفی می کند .

مطالعات انجام شده در رابطه با نقش منابع آبی :

۱)در فرانسه در سال ۱۹۵۴از ۱۶۵ شهر ۱۵۷ شهر در کنار رودخانه ها ایجاد شده بودند .

۲)در یاران در سال ۱۳۴۹ از ۱۴۹ شهر ۱۵۲ شهر در کنار رودخانه ها بودند .

پیر ژرژ مسائل طبیعی و انسانی هر دو را در شکل گیری موق جغرافیایی شهر موثر میداند .

شهر همیشه تک مکانی و تک هسته یی نیست و بر حسب نیاز مکانهای دیگری را هم انتخاب می کند . ذکر این نکته نیز ضروری است در مکانیابی شهرها اهداف سیاسیهم مورد توجه هستند مثال لنین گراد راهی برای اروپای شمالی .

برای شناخت موقع و مقر جغرافیایی نقشه مهمترین ابزار جغرافیدان است .

۱)برای موقع جغرافیایی شهر نقشه های یک پانصد هزارم

۲)رای مقر جغرافیایی شهر نقشه های یک بیست هزار تا یک پنجاه هزار

عملکرد تولیدی شهر = مکان یابی ، سرعت رشد شهر و …

از موقعیت های مهم شهر موقع چهار راهی است .

موقع چهار راهی شهر در ناحیه متجانس :که بیشتر در نواحی جلگه یی و فلاتهای مرتفع که همه راهها متوجه شهر می شوند .

پاریس نمونه یی از موقع چهار راهی رودخانه یی است که از روی نقشه های یک پانصد هزارم تا یک میلیونم شناخته می شوند .

به نظر البرد دمانژن :توسعه پاریس در ابتدا شکل ستاره یی داشته و سپس در اثر گسترش و سایل ارتباطی و حمل و نقل سنگین و عمومی فراتر رفته و سپس در راضی واقع دردره رودخانه ها تا حدود نواحی روستایی توسعه پذیرفته است .

شهر پراگ کشور چک که پایتخت آن نیز هست موقعیت چهار راهی کاملی دارد . رودخانه برونکا که باعث توسعه این شهر شدهاست . شهر مسکو در موقه چهارراهی ناحیه ای متجانس قرار دارد فولی نقطه تمایز مسکو با دو پایتخت قبلی در این است که ÷ازیس و پراگ در نقطه تقارن و همگرایی رودخا نه ها قرار دارد در صورتیکه مسکو در نکته تباعد و واگرایی روخانه ای قرار دارد . ((ارشد ۸۷ ))

موقع جغرافیایی پاریس و پراگ بیشتر ساخته و پرداخته عوامل طبیعی است . ولی مسکو علاوه بر اینکه موقع چها راهی دارد و از داده ای طبیعی هم بهره مند بوده است ولینقش تارخی این شهر را هم نمیتوان نادیده گرفت . ((مکان جغرافیایی مسکو قبل از هر چیز نظامی و سیاسی است . ))

در مناطق جغرافیایی نامتجانس موقع چهار راهی شهر با تماس و هم جواری دو ناحیه مشابه به و جود می آید که این عدم تجانس یا مرفولوزیک است یا پدولوژیک .

شهر در دو ناحیه نامتجانس مثلا ناهمواریها یا خاکهای ناهمگون موفع چهار راهی را احراز می کند . (تهران و وین )

تهران در پای کوه البرز در محل تلاقی دو منطقه مرفولوژیک متباین قرار دارد . ضرورتهای تاریخی درتحکیم موقعیت تهران خیلی موثر است .

دلایل مهم و موثر آقا محمدخان قاجار برای انتخاب تهران به عنوان پایتخت :

۱)مجاورت کوهپایه ای تهران با مراتع ایلاتی

۲۹موقعت استراتژیک این کوهپایه ها در برابر فشار روزافزون روسها

۳)تهدید مستمر ترکمنان سابق ساکن در حوالی اترک بر مرزهای شمال شرق ایران

۴)سنت استقرار پایتخت در شمال همیشه در اندیشه سیاسی ایرانی ریشه داشته است .

یک سلسله عوامل حیاتی ارتباطی در انتخاب محل دقیق تهرن موثر بوده اند :

۱)قرار داشتن بر کنار شاهراه شرقی – غربی

۲)مجاورت در موههای شمالی

تهران از لحاظ موقعیت مهم است ولی از لحاظ مقر هیچ بهره ا نبرده است .

وین نمونه ای دیگر از شهرهای موقع چهار راهی در مرز نواحی نامشابه مرفولوژیک است.

تبریز و لیون دو شهر دگر مستقر در نواحی پدولوژیکی هستند .

شهر تبریز با کلیه راهها به ویژه راههای خارجی که همان راه ترانزیتی تبریز به کشورهای همجوار است موقعیت جغرافیایی ویژه ای دارد.

لیون شهری است که در محل تلاقی خاکهای نامتشابه با ارزش اقتصادی متفاوت است .

شهرهای چهاراهی رودخانه کنار بیشتر در همگرایی راههای شوسه و راه اهن و راه ابی در نقطه معینی و گره خوردگی انها در سر پلی همچون موقعیت ۴راهی را به وجود می اورد .

مکان یابی شهر بر سر پلی همیشه نقش نظامی دفاعی را برای شهرها به وجود می آورد .

سیمای دوقلویی در شهرهای ۴راهی رودخانه کنار به وجود می اید .

اغلب شهرهای رودخانه کنار اروپای شرقی همچون ورشو در کنار رود ویستول و کیف در کنار نیپر دارای دو چهره و سیمای دوقلویی هستند .

موقعیت شهرها در کنار دریاها موقعیتی است در نقطه تماس و تلاقی دو محیط جغرافیایی ناهمسان خشکی و اب .

موقع جغرافیایی شهرهای دریاکنار دوگونه است ک۱)شهرها بر کنار خلیج مصبی رودخانه ها ،۲)شرهای احلی دور از ریزشگاه رودخانه ها

بزرگترین بنادر دنیا و برخی از شهرهای معروف جهان مثل نیویورک ،لندن ،هامبورگ ویره… شهرهایی هستند که در کنار خلیج مصبی رودخانه هستند .

رتردام بین شهرهای دلتایی وضع خاصی را نشان می دهد . در این شهر بندری انجام هر گرونه عملیات خدماتی ،حمل و نقل و غیره مستلزم هزینه های سنگین است .

از انتخاب شهرهای ساحلی دور از ریزشگاه رودخانه دو هدف مهم مد نظر است :۱)دسترسی به دریا و برقراری ارتباط با دنیای خارج، ۲) دفاع از شهر در برابر حملات خارجی و داخلی

اشکال ۵گانه شهرهای بندری که به وسیله پیتور زارمبا ارائه شده ات و در کتاب جغرافیای شهری بوژو گارنیه و ژرژشابو آمده است ک

۱)شهر بندری که گسترش شهر و بخش بندری در طول ساحل انجام می گیرد.

۲)الگوی دوم شهرهای بندری شامل شهر ،بخش بندری ،حومه ندیک شهر،و پیش بندر شهر است . این توسعه شهری بیشتر در شهرهای خاور دور دیده می شود.

۳)شهر بندری شامل بخش بندری ،شهر و حومه شهر است .

۴)نوع چهارم شامل شهر ،بخش بندری ،حومه نزدیک شهر و همچنین بخش صنعتی بندر را شامل می شود .

۵)الگوی پنجم شامل بخش بندری در پایین دت شهر است وحومه نزدیک شهر در ان سوی رودخانه است .

شهرهای استعماری با حفظ موقعیت انباری خود مقر جغرافیایی خود را در کنار دریا برمی گزینند .شهرهایی همچون بمبئی ،هنگ کنگ و غیره برای انگلستان .

در بین بنادر جنوبی ایران جز بندر خرمشهر و به ویژه ابادان و پایانه جزیره خارک بقیه بنادر موقعیت خوبی ندارند .

دولت جمهوری اسلامی با استفاده از سیاست عدم تمرکز فعالیت بنادر را گسترش می دهد.

هر شهر با گذشت زمان در یک هسته اولیه گسترش می یابد و به هنگامیکه تراکم فعالیت هسته مرکزی شهر به حالت خفقان رسید شهر هسته های دیگر را انتخاب می کند .

شهر تهران و تبریز در قدیم هر دو داریا یک هته بودند ولی امروزه هر دو دارای هسته های متعدد شهری هستند .

بافت ناهمگون امروزی تهران ساخته نیم قرن گذشته است که بر مبنای رشد رمایه گذاری انجام می شود. شهر تهران در دوره ناصرالدین شاه به تقلید از شهر پاریس به شکل هشت ضلعی است .

پاریس مکان ابتدای خود را در بین دو رود و سپس شهر در بین تراسهای ابرفتی و باتلاقها و تپه های کوچک توسعه پذیرفته است .

زایش جغرافیای شهری به وسیله راتزل در قرن ۱۹ بوده است

فصل سوم :طرح و نقشه و ساختار شهری ((جغرافیا و شهر شناسی منبع ارشد ))

طرح فضای شهری از روی نقشه شهر ،عکس هوایی و از روی ماکت یا طرح برجسته شهر مشخص می شود .

نقشه شهر معرف تاریخ شهر است.بنابراین نقشه شهر معرف ۱)تاریخ شهر ۲)بازتاب اعتقادات و باورها و…۳)معرف بافت شهر ۴)ترکیب اجتماعی طبقات شهری ((مثال :شهر بنتارس نمودی از اعتقادات و باورهای مردم ان است . ))

در کشورهای اسلامی جایگزینی مکانهای متبرک مثل مسجد در مرکز ثقل شهر به عنوان عامل تمایز شهر از روستاست.

در شهرهای اسلامی رو به شهر سمت زیارتگاهها را از ارتفاع بناها میکاهند تا در حفظ و نمایش انها گامی برداشته باشند .

در نقشه جامع شهر مشهد چهر محور ارتباطی به هم گره خورده است و بناهای مرتفع قدیمی که مانع روئت مرقد امام رضا (ع) بود در هم کوبیده شده است .

نقشه شهری می تواند پاسخگوی نقشی باشد که در اینده به عهده خواهد گرفت ((شهر بازرگانی =عمل ساده کالا و شهر بندری = حمل و نقل کالا سرعت ))

نقشه شهر معرف بافت است . بافت شهر ممکن است اشفته و نامنظم باشد و شکل هندسی به خود نگیرد .

بافت اشفته و نامنظم اصولا در شهرهایی که به طور اتفاقی مکانیابی کرده اند می توان دید.

اصولا شهرها بافت هندسی ((مربع و چهارگوش ))دارند و در چنین بافتی بلوک ها و قطعات نامنظم و راههای ارتباطی مستقیم و عمد بر هم کشیده شده اند .

گونه دیگر بافت هندسی دایره شکل است . که تحقق ان مانند چهارگوش ساده نیست .

شهر با هر بافتی که باشد بلوکهاب داخل ان نشانگر تراکم ساختمانی است که به وسیله راههایی از هم جدا می شوند . بعضی از راهها یا مستقیم یا پلکانی است .

در افریقا و خاورمیانه نوعی از شهرهای پلکانی و جود دارند .

بازار سرپوشیده طاقدار تهران ،مشهد ،تبریز و غیره و بازار از مسیر ترکیه نوعی از معابر عمومی است که انحصارا برای پیاده ها امکان عبور می دهد .

معابر روباز و چه بسا عریض عامل مهم تقسیم بلوکهای شهری است .

عامل اساسی دیگر که در بافت شهر تاثیر می گذارد ترکیب اجتماعی مطالب سکونتگاهی است .

نقشه اشفته =نقشه ایست که در تنظیم ان در اندیشه انسانها به کگار گرفته نشده است .

شهرهای اشفته در اثر حوادثی چون سیل ،اتش سوزس ،زلزله و جنگ این شهرها مورد بازسازی قرار گرفتند .

قانون نوسازی شهرهای ایران فرصتی را ربای اصلاح شهرهای اشفته پیش اورده است .

نقشه های شعاعی و یا دایره ای برای شهرها در ایران مربوط به دوره پارتیان و ساسانیان است که ابتدا مراکز حکومتی و سپس مناط مسکونی در گرداگرد ان قرار داشتند .

شهرهای دایره ای بیشتر جنبه دفاعی داشته و دلیل ان عدم وجود امنیت بوده است . شهرها دایره ای در کشور ایتالیا به اوج خود می رسد .

شهرهای دایره ای علاوه بر جنبه دفاعی ارمانگرایانه هم بوده است . در نقشه شعاعی شهرهای امروزی نیز محورهای ارتباطی شهر در هته ها به هم پیوند می خورند . ((مادرشهرهای اروپا مثل مسکو ،پاریس ،و امستردام نقشه شعاعی دارند . ))

شهر مسکو با قشرهای کمربندی متداخل و راههای شعاعی همگرا در مرکز شهر رشد هماهنگ دارد . شهر پاریس ب موقع چهارراهی نقشه شعاعی خود را گسترده است . (پاریس دارای نقش بازار شهری است )

بلوارهای متداخل شهر که همچون قشهرهای تنه درختی پشت هم روییده اند مبیم تاریخ توسعه شهر است .

شهرهای شعاعی تک مکانی به سبب انبوهی و تراکم فعالیتها زودتر حالت اباشتگی و خفقان پیدا می کنند .

برخی شهرها دارای نقش چند هسته ای هستند که در ان هر مرکز به وسیله بزرگراههایی با هسته های دیگر شهری پیوند میخورد و در جمع شکل تار انکبوتی می یابد . (مثال :شهر کانبرا نمونه بارز نقشه شعاعی طرح چند هسته یی است .)

زمانی که شهرها در کنار عارضه های طبیعی چون کوه و غیره قرار می گیرد تنها در بخشی از ان طرح نیمه شعاعی و نیمه دایره ای پیاده می شود . شهر امستردام هلند الگوی توسعه شهری نقشه نیمه شعاعی است . شهرهای ایران فاقد اندیشه نقشه شعاعی عامل هشتند و فقط شهر همدان دارای چنین نقشه ای است .

دو شهر تبریز و خرمشهر دارای طرح نیمه شعاعی هستند .

شهر شطرنجیکه در این شهرها دارای دو راه اصلی متقاطع و راهها کوچه هایی به موازات انها بوده اند .

در ایران باستان پارتیان وساسانیانشهرها را به صورت شطرنجی می ساختند . در دوره ساسانیان شهر جندی شاپور به شکل شطرنجی ساخته شد.

در اروپای کهن رومیان پیشرو شهرهای شطرنجی بوده اند . پیاده و اداره کردن شهر شطرنجی اسان است .

انواع گونه های طرح شطرنجی :

۱)انطباق دو نقشه شطرنجی و شعاعی روی هم = نمونه شهر شیکاگو

۲)طرح کلی شعاعی است ولی نمودی از نقشه شطرنجی هم در خود دارد . = مثال کان برا

۳)در گذشته شهر از نقشه اشفته تبعیت می کند .

در ایران شهرهایی چون بخش کوی افسران اهواز ،نارمک و تهرانپارس در تهران دارای نقشه شطرنجی هستند .و هم چنین دو شهر کوچک سلماس و فریمان .

از اواخر قرن نوزده طرح کوچه شهری یا طولی ایجاد شد .

طرح کوچه شهری در مکانی با توپوگرافی هموار و بدون عارضه انجام می شود .طرح کوچه شهر برای اولین بار در سال ۱۸۹۴ در ارتوروسیا ایجاد شد .

شهرسازان روسیه با ایجاد تغییراتی کوچه شهر را به نوار شهر برگرداند .

برای مطالعه مرفئلئژی شهر نقشه های یک بیست و پنج هزارم لازم است .

روژه برونه برای ازمون مرفولوژی بخش بندی نواحی جرافیایی به شرح زیر دارد:

درون شهری =وسعت ۵ تا ۵۰ کیلومتر مربع

قطعات ساختمانی =یک هکتار

مناسبترین نقشه برای مطالعه شهرهای بزرگ نقشه های یک پنجاه هزارم است .

عواملی که در شکل گیری مرفولوژی شهر تاثیر می گذارند عبارتند از :

۱)مهمترین عامل تثیرگذار نطفه یا نشستگاه شهر

۲)عامل فرهنگی و مذهبی و امیال روانی مردم شهر ۳)اقتصاد ناظر بر شهر ۴)عملکرد شهر

۵)نظامهای اجتماعی حاکم بر شهر .

در شهر کلن مساکن نافشرده به صورت سکونتگاههای انفرادی و یا باغشهر شکل گرفته اند .

در بررسی فضای ساخته شهر جغرافیدان به کلیه اشکال سکونتگاهی اعم از انفرادی و گروهی توجه داشته ریا،گونه های سکونتگاهی انسانی را با داده های توپوگرافیک ،بهای زمین فرد گرایی شهری بررسی و مشاهده می کند .

فصل چهارم :بافت اکولوژیکی شهر

اشتغال زمین شهری برای اولین بار توسط الکساندر فن تونن انجام شده است . اشتغال زمین شهری ابتدا توسط فن تونن روی اراضی روستایی انجام شده است .

اکولوژی شهری از سال ۱۹۲۰ به بعد توسط آمریکا انجام گرفت و سپس جامعه شناسان فرانسوی به نحوه اشتغال زمین توجه کردند . محققان آمریکایی زیر نظر برگس به مطالعه و ضعیت اکولوژی شهر شیکاگو پرداختند .

روش تحقیق محققان آمریکایی درباره ساختار اکولوژی شهر شباهت به روشهای اکولوژی گیاهی دارد .

در اکولوژی شهری فرآیندهای هجوم- استیلا و تسلط – توالی از مرکز به پیرامون شهری مورد توجه کارشناسان شهری است .

حصول شرایط ارتقاء اجتماعی در جامعه سرمایه داری مبتنی بر پویایی بازرگانی است .

نظریه برگس در مورد اشعه دوایر متحدالمرکز متداخل در بافت اکولوژیکی شهر شیکاگو دارای پنج مرحله متوالی است :

۱)بخش مرکزی شهر شیکاگو با عنوان CBD = تمرکز امور بازرگانی

۲)منطقه انتقالی یا گذرگاهی = محلات مسکونی + کارگران سیاه

۳)سکونتگاه کارگران صنایع است = محل سکنی مهاجران دسته دوم

۴)طبقه ثروتمندان :خانه های اپارتمانی و سکونتگاهی

۵)منطقه پیرامون شهر :حومه ها و شهرهای اقماری را در خود جای دارد .

سوال ارشد ۸۵)CBD کدام نقطه از شهر را گویند ؟

۱)پارکهای صنعتی ۲)حومه های شهری ۳)منطقه تحول ۴)بخش مرکزی تجارت // گزینه ۴ صحیح است .

برگس عقیده داشت که طرح دوایر متحدالمرکز ممکن است به تبع ناهمواریها و راههای ارتباطی نظام کاملا هندسی خود را از دست بدهد .

سیلوی رمبر استاد جغرافیای شهری دانشگاه استراسبورگ آلمان د مورد نظر برگس : سیلوی طرح برگس را ناشی از گروههای انسانی نزادی می داند و می گوید در این منطقه بندی نگرش اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است . چون می گوید هر قدر از مرکز به پیرامون شهر می رویم دترسی به امکانات و وسایل زندگی کمتر می شود . و قیمت زمین پایین می اید .

شومبار دولو در طرح برگس چنین می گوید :برگس تنها سطح زندگی را در نظر نگرفته است بلکه شرایطی چون فرایندهای جمعیتی را در نظر گرفته است .

طرح شوبوردلو درباره شهر پاریس :

۱)هسته مرکزی با امور بازرگانی (شکل بیضی دارد و به تدریج از جمعیت خالی می شود .

۲)منطقه برخورد فرهنگها و باورهای اجتماعی (منطقه بیمار گونه )

۳)منطقه سکونتگاهی داخلی (منطقه تباینهاست )

۴)منطقه صنعتی و اقامتگاهی کارگران (محل صنایعی چون ستروئن و پانهار است )

۵)منطقه مختلط (حومه های خوابگاهی ) ۶)منطقه روستایی سابق (در واقع تبدیل به شهرک نشده اند . )

۶)منطقه حاشیه ای (که هنوز در محدوه شهری پاریس وارد نشده ولی در قلمرو نفوذ و جاذبه شهر قرار دارد. )

همر هویت الگوی قطاعی شهر را ارائه می دهد که مبنای شاخص در ان اجاره بهای خانه در آمریکاست و در واقع مکمل طرح برگس است . . هویت در طرح پیشنهادی خود فاصله و جهت را هم در نظر دارد .

هاریس و اولمن با تغییری در دو الگوی قبلی طرح خود را با نام چندهسته یی ارائه می دهد .

طرح هاریس و اولمن زیربنای کاملا جغرافیایی داشته و بر اساس اختلاف در مرفولوژی و توپوگرافی زمین ارائه شده است .

طبق نظر هاریس و اولمن :زمینهای سنگلاخ و کم ارزش و دارای منابع معدنی به عنوان هسته شهر انتخاب می شوند ،همچنین تعداد هسته های مرکزی شهر بی ارتباط با کیفیات تاریخی نیست .

عوامل چندهسته یی شدن شهرها :

۱)توسعه شهری بر پهنه تقسیم شده بر تکه پاره ها

۲)جدایی گزینی نژادها از هم ۳)عملکرد و نقش ویژه شهر

۴)گذر از مراحل مختلف تاریخی

هاگت عقیده دارد که یک شهر می تواند هر سه طرح قطاعی چند هسته و متحدالمرکز را داشته باشد مثل کمبریج شایر انگلستان.

در ایران شهرهای مهاجرپذیری که دارای عوامل جاذبه قوی هستند بیش از نصف جمعیت انان را از راه جذب مهاجران روستایی و شهرستانی تامین کرده اند : طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ آبادان ۵۲درصد // تهران ۴۸ درصد و مشهد ۴۵ درصد

گروه جغرافیدانان نئوپوزیتوویستها (مثبتگرایان نو )درباره ساخت اکولوژیکی شهر (شهر بازتاب وضع جامعه ایست که در درون ان جای گرفته و این وضه اخته و پرداخته روابط و مناسباتی است که بین تغییرات متعدد درون شهری وجود دارد .

سه مورد زیر بیانگر اختلاف در رفتارها و بازتابهای اجتماعی عین گروههای انسانی است :

اختلاف در وضع اقتصادی – اجتماعی :این شکل منجر به شکل قطاعی شهر می شود که در واقع گروههای با درامد بالا را در مناطق مرفه قرار می گیرد و گروههای کم درامد به صورت برعکس ان . وضع خانوادگی :اصولا خانواده های بزرگ و گسترده در حاشیه شهر و خانواده های محدود نزدیک مرکز شهر می باشد .

وضع نژادی :باعث قطاعی و چندهسته یی شدن شهر می شود . به عنوان مثال محلات چینیان در شهرهای آمریکای شمالی و یهودیان در شهرهای اروپای مرکزی .

فصل پنجم :توسعه و واژه شناسی ارگانیسم شهری:

هر نقش شهری به عنوان عامل پویایی شهر یا تعداد معینی از انسانهای فعال راه می افتد.

زمانی که شهر ظرفیت خود را برای جذب جمعیت از دست می دهد در این راستا اولین بخشی که برای دست اندازی مورد توجه قرار می گیرد دروازه های پیرامون شهر است. شهر با گذشت زمان در حصار خود پیش می رود و به تدریج از لاک خود بیرون می اید.شهر تهران به عنوان گویاترین مثال از دوره زندیه تا دوره ناصری بر حسب نقش نظامی و مرکزیتی که داشته سه حصار را به دور خود کشیده است . شهر اصفهان نیز با گذشت زمان سه حصار را به دور خود کشیده است .

همچنین شهر بعضی اوقات علاوه بر خروج از حصار دیرین خود اراضی سبز و خرم را در بر می گیرد. در پیوند اراضی شهر با روستا ابتکارات فردی نقش بسزایی دارد . در پیوند هسته شهر مشکلات زیر پیش می آید :

الف)فشار جمعیتی و تولیدی ،ب)موانع طبیعی ،ج)ویژگیهای توپوگرافیک

ان چه که بیش از همه می تواند عامل مهار کننده توسعه پیوندی شهر و روستا شود موانعی است که به وسیله انسان ساخته و پرداخته می شود .

انکارا به عنوان پایتخت ترکیه به وسیله خطوط اهن به دو قسمت قدیمی و پایتخت جدید تقسیم شده و ایستگاه راه اهن به شهر چشم انداز جغرافیایی بخشیده است . زمانی که شهر نشینان نتوانند فاصله بین سکونتگاه و محل کار خود را پیاده طی کنند مجبور می شوند از وسایل نقلیه موتوری استفاده کنند که بهره مندی از این وسایل همگام است با رشد ستاره یی شهر . توسعه ستاره یی شهر با گسترش راههای ارتباطی و وسایل نقلیه در ارتباط است .

در شکل یابی ستارهیی شهرها اثر راه اهن وقتی که به اوج خودش می رسد که خطوط اهن ارتباطی شهر با حومه و اقمارش برقی شود و واحد زمان کاهش یابد . بوزو گارنیه در بررسی خود در حومه سن ژرمن پاریس می گوید بعد از توسعه وسایل نقلیه عمومی پاریس و سن ژرمن طبقه عامه مردم به این حومه سرازیر شدند . توسعه شهر بههر شکلی که باشد با شکل تمدن ناظر بر شهرها در ارتباط است . (زاغه نشینی و حلبی ابادها )

نظر پل کلاوال در مورد زاغه نشینی :

این پدیده رشد شهری خاص کشورهای سرمایه داری نیست بلکه در جمهوریهای توده ای نیز صورت می گیرد .

عوامل موثر در زاغه نشینی عبارتند از :حوادث ناگوار طبیعی ،قحطی ،خشکسالی ،کیفیت ناموزون رابطه انان و طبیعت ،رشد جمعیت .

نظر ژان باستیه در مورد زاغه نشینی :به نظر وی دولتها می توانند با سرمایه گذاری وسیع در ساخت خانه های ارزان قیمت اجاره ای مساله را تا حدودی حل کند .

عوامل موثر در چند هسته یی شدن شهرها :

الف )عوامل اقتصادی ،اجتماعی و استعمار ، ب)عوامل نژادی ،مذهبی و سیاسی

پ)ایجاد خط آهن و ایستگاه آهن ،ت)جدا کردن قسمت صنعتی شهر از قسمت بندری شهر

قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران انگلیسی ها هرگز به مرکز شهر ابادان نزدیک نشدند و یک هسته برای اقامت خود برگزیدند که نام ان ((بریم )) بود .

انتخاب هسته های جدید شهری باید در چارچوب شرایط جغرافیایی مقر شهر ونظام شهرسازی منطقی انجام گیرد . توسعه باید با اندیشه و اگاهیهای فنی همراه باشد . رشد پرشتاب شهر بر زایش حومه سبب می شود . نظر مارکس دریو در مورد حومه :حومه منطقه میانی و حد واسط بین شهر و روستاست . ئر حومه نوع معیشت شهر و روستا به هم امیخته و در عین حال امیختگی حومه با شهر در تمامی زمینه ها به چشم می خورد .

در زایش حومه ها نقش توسعه شهری خطوط راه اهن و اتوموبیل به ویژه وسایل نقلیه را نمی توان نادیده گرفت . همچنین گسترش شبکه خطوط اتوبوسرانی به هم بر زایش و گسترش حومه تاثیر می گذارد . حومه ها بر حسب فعالیت خود به چند دسته تقسیم می شوند :نقش صنعتی ،نقش فرهنگی ،نقش مذهبی .

بعضی از حومه ها بر حسب شرایط جغرافیایی خود نقش سکونتگاهی و خوابگاهی دارند . حومه های بهره مند از شرایط زیست محیطی ممتاز طبقات مرفه جامعه را به سوی خود می رانند .در شهرهای بزرگی چون پاریس و لندن وزش باد از غرب به شرق است و بر این اساس حومه های سمت غربی این شهرها به تبع شرایط اب و هوایی جاذب و گرانی زمین به وسیله گروههای مرفه اجتماعی اشغال شده است .

حومه های سکونتگاهی با سه مساله اصلی رو به رو هستند :

الف)حمل و نقل ،ب)مساله مالی حومه ها ،ج)تجدید سازمان حومه ها .

در مواقع صبح و ظهر و عصر حومه های سکونتگاهی به دلیل امد وشد بیشترین بار ترافیکی را دارند و حومه نشانان مجبور به اتلاف وقت و صرف هزینه می باشند بنابراین مساله حمل و نقل اینگونه خودنمایی می کند . برای جلوگیری از بار ترافیکی شهر و همچنین اتلاف وقت نیروی انسانی به ترسیم خطوط ایزوکرن اقدام میکنند .

خطوط ایزوکرن بیانگر مسائل زیر است :

الف)نواحیهمسان مبین جا به جایی همزمان انسانها از نواحی مختلف به قصد معینی است .

ب)خطوط ایزوکرن بیانگر میدان مغناطیسی شهر و مرز فراگیری هر یک از وسایل نقلیه عمومی است . ج)وسایل نقلیه انعطاف پذیر میدان عمل گسترده یی را اشغال می کند .

حومه هایی که از لحاظ مالی

حومه هایی که از لحاظ مالی با مالیات تغذیه می شوند وضعیت رفاهی مطلوبی ندارند و برای رفع این مشکل سعی می شود حومه های خوابگاهی را به یکی از حومه های صنعتی وابسته کنند . حومه هایی که دارای ایستگاههای توریستی و جهانگردی هستند و در آمدهای بیشتری دارند و همچنین شرایط رفاهی خوبی دارند . زمانی که رشد حومه ها به سرعت و نامنظم صورت می گیرد حومه نشینان برای تامین نیازهای خود متوسل به مادرشهرها می شوند .

برای رفع مشکل حومه نشینان شهرسازان بخشی از فعالیتهای خود را در حومه ها و اقمارشهرها انجام می دهند . عواملی از قبیل وسعت اراضی حومه ها و ارزانی زمین باعث نصب صنایع در حومه ها می شوند . لغزاندن صنایع به حومه ها به منزله از بین بردن زمینهای کشاورزی نیست.صنایع حومه وابسته به مادر شهر است و همچنین مدیریت ،کادر فنی و بخشی از نیروی انسانی صنایع هم از مادر شهر تامین می شود .

به نظر بوژو گارنیه جایگزینی صنایع در حومه ها موجب پراکنش آنها می شود و عدم تمرکز صنایع در شهر و انتقال آن به حومه ها تصمیمی است که در مقیاس کشوری و بر مبنای طرحهای ملی گرفته شده است .

در مورد نقش خاص حومه ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

فرودگاه و موسسات وابسته به آن ،ایستگاه راه آهن ،مخازن آب ، خانه بازنشستگان ،و زمینهای ورزشی از این قبیل است. محل گذران اوقات فراغت شهریان .

مارکس دریو حومه ها به سه نوع نزدیک ،میانه و دور تقسیم میکند . چانسی هاریس حومه ها را به شش نوع زیر تقسیم میکند :

الف)حومه های صنعتی که کارگران مراکز صنعتی این حومه از شهر می آیند .

ب)حومه های صنعتی که کارگران این واحد های صنعتی مقیم خود حومه هستند .

ج)حومه های نیمه اقامتگاهی و نیمه صنعتی

د)حومه خوابگاهی و حومه های معدنی

ژرژشابو وتقسیم بندی حومه ها :

الف)حومه های اقامتگاهی دورافتاده ،ب)حومه های اقامتگاهی فقیر نشین

پ)حومه های صنعتی که خانه کارگران شهری است.

ت)حومه های مستقر در کوچه های گود ،ج)حومه های مجهز به کوچه های مساعد

د۹حومه هایی د ارای سکونتگاههایی با مصالح کم ارزش و غیر بهداشتی

حومه ها حالت ایستا ندارند و تابع تحول و توسعه هستند .

سیلوی رمبر شکل گیری حومه را چگونه میداند ؟از مرکز شهر رو به حومه

سیلوی رمبر بر این باور است که از مرکز شهر رو به حومه از دو عامل ساختمانی کهنه و نو متاثر است . طبق نظر سیلوی رمبر شهر دارای شاخصه های زیر است :

الف)مرکز شهر :دارای ارزشهای تاریخی است و باید به صورت دست نخورده باقی بماند .

ب)بعد از مرکز شهر((هسته حفاظت شده )):به تدریج آهنگ ملایم بناهای کهن ابنیه نوساز جا به جا می شود .

ج)بعد از آن محلات قدیمی درون و برون حصار شهر قرار دارد که به بخش پرکردگی معروف است.

د)محلات برون حصار شهر که فضاهای خالی و باغات پیرامون هسته .

حومه اولین هدفگاه توسعه شهری است و شهرگرایی در حومه چنگ اندازی به اراضی مزروعی را ضروری می سازد.با تخریب زمینهای کشاورزی حومه ،عمران شهری به گونه فردی و اجتماعی آغاز می شود . برای جلوگیری از خفقان مادرشهرها با حفظ فواصلی از مادرشهرهاواحدهای جغرافیایی جدید به عنوان مراکز صنعتی و خدماتی با نام اقمار شهر میتوان ایجاد کرد.

جغرافیدانان اتحاد جماهیر شوروی بر اقمارشهرها نام ((اسپوتنیک )) مینهند.

مشخصات اقمارشهرها طبق نظر جغرافیدانان شوروی داروید و ویچ :

الف)اقمارشهرها بخشی از جمعیت خود را برای فعالیتهای روزانه به شهرهای می فرستند .

ب)اقمارشهرها خدمات خود به ویژه خدمات فرهنگی را از مادرشهرها میگیرند .

ج)اقمارشهرها ارائه کننده خدمات تفرحی و استراحتی به مادرشهرها هستند.

ریموند مورفی تفاوت بین حومه ها و اقمارشهرها را در زمینه های اقتصادی بررسی می کند . بعضی از جغرافیدانان اقمارشهرها را به دو دسته خوابگاهی و تولیدی تقسیم می کنند .

جغرافیدانان اقمارشهرها را همان حومه های تولیدی می دانند . ایجاد اقمارشهرها در مدار جغرافیایی مادرشهرها برنامه ریزی آگاهانه یی را برای جلوگیری از رشد شتابان مادر شهرها است .

اولین کشور شهر نشین دنیا انگلستان اولین کشوری است که در توزیع منطقی برنامه ریزی های اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی گامهایی را برداشته است که از جمله مهمترین انها تکوین نوشهرهاست .

کشور ایران در برنامه ریزیهای ناحیهیی کشورمان به ویژه در ساخت شهرکها و اقمارشهرها کدام کشور را به عنوان الگو انتخاب کرده است ؟

الف )آمریکا ، ب)انگلستان ، ج)فرانسه ، د)آلمان

گزینه ب صحیح است .

بعد از جنگ جهانی دوم کشور انگلستان اقدام به ساخت …….. می کند .

الف)اقمارشهرها ، ب)دهشهرها ، ج)نوشهرها ، د)حریم شهرها

گزینه ج صحیح است .

……………………………………………………………….

کتاب جغرافیا و شهر شناسی یدالله فرید

۷۱۶-کارشناسان شهرسازی در ساخت شهرها بیش از هر چیز به چه چیزی توجه می کنند؟

جواب: شبکه ارتباطی

۷۱۷- مهمترین وظیفه برنامه ریزان شهری چیست؟

جواب:تحلیل و بیان مورفولوژی شهر

۷۱۸-دانشی است که مکانیسم های ارتباطات وکنترل ماشین ها و حتی موجودات زنده را بررسی می کند؟

جواب:سیبرنتیک

۷۱۹-نویسنده کتاب انسان بر روی کره زمین کیست؟

جواب:ماکسیمیلین سور

فصل دوم : بررسی شهر در محدوده طبیعی وناحیه یی موقع ومقر جغرافیایی

۷۲۰-چه کسی مسائل جغرافیایی را با دید اقتصادی می نگرد؟

جواب:پیرژرژ

۷۲۱-مقع شهر پاریس چگونه است؟

جواب:چارراهی متجانس

۷۲۲-موقع شهر لیون چگونه است؟

جواب:چهارراهی خاکهای نامشابه

فصل سوم: طرح ونقشه و ساختار شهری

۷۲۳-نقشه شهر معرف چه چیزی است؟

جواب: تاریخ شهر

۷۲۴-نقشه ایست که در طرح وتنظیم آن اندیشه ی انسان ها به کار گرفته نشده است؟

جواب:نقشه آشفته

۷۲۵-پیشتازان این هنر شهرسازی را می توان در ایتالیا در قرن پانزدهم یافت؟

جواب:نقشه شعاعی

۷۲۶-نقشه آمستردام در هلند الگوی روشنی از طرح …………….. است.

جواب:نیمه شعاعی

۷۲۷-کدام شهرها به سبب اندوهی وتراکم فعالیتها زودتر حالت انباشتگی و خفقان پیدا می کنند؟

جواب:شعاعی تک مکانی

۷۲۸-نقشه دو شهر تبریز وخرمشهر چگونه است؟

جواب:نیمه شعاعی

۷۲۹-شهر جندی شاپور در دوره ساسانیان به چه شکلی ساخته شده است؟

جواب: شطرنجی

۷۳۰-رومیان پیشرو چه طرحهایی برای شهرها بودند؟

جواب: شطرنجی

۷۳۱-نقشه دو شهر فریمان وسلماس چگونه است؟

جواب: شطرنجی

۷۳۲-برای شناخت هسته فشرده شهر با پیرامون نافشرده آن استفاده از چه نقشه هایی ضروری است؟

جواب: ۲۵۰۰۰/۱

۷۳۳- برای مطالعه مورفولوژی محلات شهری از چه نقشه هایی استفاده می شود؟

جواب:۱۰۰۰/۱ تا ۵۰۰۰/۱

۷۳۴-مهمترین عامل تاثیرگذار در موفولوژی شهری چیست؟

جواب:زیرساخت مکانی

فصل چهارم: بافت اکولوژیکی شهر

۷۳۵-چه کسی برای شهر شیکاگو منطقه بندی متحدالمرکز راترسیم کرد؟

جواب:برگس

۷۳۶-چه کسی برای ساخت شهر الگوی قطاعی را ترسیم کرد؟

جواب:همرهویت

۷۳۷-منطقه سوم در الگوی قطاعی شهر همرهویت مختص چه چیزی است؟

جواب: سکونتگاه طبقه فرودست

۷۳۸- منطقه پنجم در الگوی قطاعی شهر همرهویت مختص چه چیزی است؟

جواب:سکونتگاه طبقه مرفه

۷۳۹-طرح چند هسته ای شهر اثر کیست؟

جواب: هارین و اولمن

۷۴۰-در طرح چند هسته ای شهر منطقه نهم مختص چه چیزی است؟

جواب:منطقه مهاجران

۷۴۱- در طرح چند هسته ای شهر منطقه هشتم مختص چه چیزی است؟

جواب: حومه صنعتی

۷۴۲- در طرح چند هسته ای شهر منطقه ششم مختص چه چیزی است؟

جواب: صنایع سنگین

۷۴۳-از دیدگاه این گروه از جغرافیدانان شهر بازتاب وضع جامعه ایست که در درون آن جای گرفته است.

جواب: مثبت گرایان نو

فصل پنجم : توسعه و واژه شناسی ارگانیسم شهری

۷۴۴-دربرابر رشد پیوسته و ستاره یی شهرها ، چه رشدی مطرح می شود؟

جواب: رشد چند هسته ای

۷۴۵-به نظر ماکس دریو کدام منطقه، منطقه میانی و واسط بین شهر و روستا است؟

جواب: حومه

۷۴۶-چه کسی حومه را بر حسب فاصله یی که از شهر دارند به حومه های نزدیک ، میانه ، و دور تقسیم می کند؟

جواب:ماکس دریو

۷۴۷-نویسنده کتاب مساله شهری چه کسی است؟

جواب: مانوئل کاستل

۷۴۸-چه کسی جغرافیا را زیربنای برنامه ریزیهای ناحیه ای می دانست؟

جواب: ابرو کرامبی

۷۴۹-چه کسی برای اولین بار عنوان شبکه شهری را بکار برد؟

جواب: پاتریک گدس

۷۵۰-خرمشهر و آبادان به شرط تداوم توسعه دارای چه بافتی خواهند بود؟

جواب: همکار دو هسته ای

۷۵۱-چه کسی کلانشهر را بخش کامیاب و اشغال فشرده فضای قابل سکنی فردای انسانها می داند؟

جواب:لویسن گاشون

۷۵۲-چه کسی از شبکه شهری همکار تعریفی می دهد که بی شباهت به مفهوم منطقه شهری نیست؟

جواب: فوست

۷۵۳-نویسنده کتاب شبکه شهری بریتانیا چه کسی است؟

جواب: فریمن

۷۵۴-در شهرهای بزرگی چون لندن وپاریس وزش باد از چه سمتی است؟

جواب: از غرب به شرق

۷۵۵-ژان گوتمن برای رشد سرطانی شهر چه واژه ای را بکار می برد؟

جواب: مگالوپلیس

فصل ششم: جمعیت شهری

۷۵۶-در ژاپن به واحد جغرافیایی چند نفری شهر گفته می شود؟

جواب: ۵۰۰۰ نفری

۷۵۷-چگونگی ……………… جمعیت شهری بیانگر آهنگ وسطح پویایی جمعیت شهری است.

جواب: ساختار سنی

۷۵۸- کاهش موالید در شهرها بیشتر با عوامل ……………….. اجتماعی ، اقتصادی و مادی زندگی در رابطه است.

جواب: پسیکولوژیکی

۷۵۹-شهرهایی که جمعیت آنها به طور مستمر تجدید می شود، بی آنکه کل جمعیت شهر به طور محسوس تغییر یابد؟

جواب : گذرگاهی

فصل هفتم: نقش و کار شهری

۷۶۰-بزرگترین عامل زایش شهرهای نظامی در گذشته چه چیزی بوده است؟

جواب: نا امنی

۷۶۱-امروز نقش نظامی شهرها تابع چه شرایطی می باشد؟

جواب: سیاسی

۷۶۲-سی بی دی به کدام ناحیه از شهر گفته می شود؟

جواب: مرکز شهر

۷۶۳-نویسنده کتاب جغرافیای خرده فروشی کیست؟

جواب: بریان بری

۷۶۴-در کدام کشورها مرکز و حاشیه شهر به موازات هم به فعالیت بازرگانی می پردازند؟

جواب: سوسیالیستی

۷۶۵-سی بی دی قبل از هر چیز …………………. است.

جواب: مرکز ارشادی

۷۶۶-تنها جغرافیدانی که در ساختار بازرگانی عمده و سلسله مراتب آن در کشورهای غربی سخن رانده کیست؟

جواب: ریموند مورفی

۷۶۷-کدام شهر ، شهر فستیوال موزیک است؟

جواب: سالزبورگ

۷۶۸-شهر نیس فرانسه ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟

جواب: شهر بازنشستگان

۷۶۹- شهر میامی در فلوریدا ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟

جواب:تفریحی

۷۷۰- شهرهای فلورانس و ونیز در ایتالیا ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟

جواب:شهرهای موزه ای

۷۷۱-بررسی های کلاسیک در قلمرو شناخت کار ونقش شهرها مربوط به کدام جغرافیدانان است؟

جواب: آمریکای و سوئدی

۷۷۲-هاریس در زمینه کار ونقش شهرها چند گروه شهرها را شناخت؟

جواب : ۹ گروه

۷۷۳-در روش اجرایی هاریس در شهرهای صنعتی ناب حداقل چند درصد مزدبگیران باید در مشاغل صنعتی مشغول باشند؟

جواب: ۴۵ درصد

فصل هشتم: متابولیسم شهری

۷۷۴- نویسنده کتاب زیانهای ناشی از فعالیتهای شهرها چه کسی است؟

جواب: فاسی

فصل نهم: سیمای زندگی اجتماعی در شهر

۷۷۵-در کدام قسمت از شهر زمین ارزان است وساخت مسکن برای کم درآمدها امکان پذیر است؟

جواب: حواشی شهر

۷۷۶-بطور کلی حرکت روزانه وسایل نقلیه رو به مرکز شهر چگونه است؟

جواب: حرکت شعاعی

۷۷۷-بین هر شهر با حومه تبادل و جابه جایی نیروی انسانی به گونه …………….. جریان دارد.

جواب: پاندولی

فصل دهم: حد متناسب شهری و تراکم آن

۷۷۸-از نظر چه کسی تا قرن نوزدهم در برابر رشد شهرها چهار مانع اساسی وجود داشته است؟

جواب: لوئیز مامفورد

۷۷۹-بعد از چه پدیده ای رشد شهرها به گونه ای شتاب می گیرد؟

جواب: انقلاب صنعتی

۷۸۰-چه کسی در مورد رقیق گرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهر نامتمرکز را پیشنهاد می کند؟

جواب: کوین لینچ

۷۸۱-بهترین ساختار برای جمعیت پذیری و کاربری زمین چه چیزی است؟

جواب: عدم تمرکز

۷۸۲-هاورد حد متناسب جمعیت باغشهر را در چند نفر محدود کرد؟

جواب: ۳۰هزار نفر

فصل یازدهم: شهر و ناحیه

۷۸۳-اولین پیوند تنگاتنگ شهر وناحیه از چه طریقی است؟

جواب: رابطه شهر با روستاهای ناحیه

۷۸۴-در جغرافیایی شهری شبکه را مترادف با چه چیزی می گیرند؟

جواب: توزیع و پراکندگی

۷۸۵-بعد از شهرهای کوتاه اندام ، در سلسله مراتب شهری ……………… را داریم .

جواب: شهرهای میانه اندام

۷۸۶-والتر کریستالر برای پیاده کردن نظریه خود کدام شبکه شهری را در نظر می گیرد؟

جواب: آلمان جنوبی

۷۸۷-در سلسله مراتب لوش، سلسله مراتب برحسب چه بخش های است؟

جواب: بخش های تولیدی

فصل دوازدهم: طبقه بندی شهرها برحسب سیستم های اقتصادی و اجتماعی

۷۸۸-درکدام کشورها ، جوامع شهری و روستایی در هم آمیخته است؟

جواب: کشورهای کم رشد

۷۸۹-در شهر آبادان بین تراکم جمعیت و سطح سواد رابطه ی……………… وجود دارد.

جواب: معکوس

۷۹۰-بعد از دوران استعمار زدایی در بسیاری از شهرهای کشورهای کم رشد جدایی گزینی نژادی جای خود را به ………………… می دهد .

جواب: جدایی گزینی طبقاتی

۷۹۱-نویسنده کتاب امپراطوری آمریکایی چه کسی است؟

جواب:ژولین

۷۹۲- شبکه شهری اروپای غربی بر حسب چه چیزی شکل یا فته است ؟

جواب : تراکم جمعیت

۷۹۳- تخصص یابی در نقش شهرها در نقش معین بر …………….. شهرها سبب می شود .

جواب: تباین چشم انداز جغرافیایی

۷۹۴- چه چیزی شهرهای اروپای غربی را در قرن نوزدهم بیش از اندازه بزرگ کرده است ؟

جواب : رشد اقتصادی

۷۹۵- هسته قدیمی شهرهای ژاپن چگونه طراحی شده اند ؟

جواب : شطرنجی

۷۹۶- در کدام کشور حضور جمعیت سیاه در شهرها بر جدایی گزینی نژادی انجامیده است ؟

جواب :آمریکا

۷۹۷- کدام شهرها ارگانیسم چند هسته ای مبنی بر سلسله مراتبی است ؟

جواب : شهرهای سوسیالیستی

۷۹۸- در کدام شهرها در محلات مسکونی تباین اجتماعی به چشم نمی خورد ؟

جواب : شهرهای سوسیالیستی

۷۹۹-در شمال آفریقا ، چه چیزی در کنار هسته های قدیمی ، شهرهای اروپایی را تکوین داده است ؟

جواب : استعمار

۸۰۰- معرف شهر سنتی مسلمانان در شهر تونس کدام منطقه است ؟

جواب : مدینه

گردآوری توسط: تحقیقستان

درباره نویسنده: حسین شریفی

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *