انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت

انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت

انشا طنز و غیرطنز ربات پیشخدمت انشا غیرطنز ربات پیشخدمت: من یک ربات هستم. رباتی که سیستم اصلی او تعبیه شده است برای پیشخدمت بودن و انجام اموری که به من دستور داده می شود. رباتی که طی برنامه هایی که از قبل درون من برنامه…