انشا درمورد بوی خاک پس از بارش باران

انشا درمورد بوی خاک پس از بارش باران

انشا درمورد بوی خاک پس از بارش باران باران یعنی بوی کاهگل خانه مادر بزرگ ، باران که می بارد بوی کاهگل به مشام می رسد و آدمی را مدهوش و افسونگر می کند این بوی خاک . باران که میبارد همه خوشحال میشوند و من خوشحال تر.