انشا روز پدر

انشا روز پدر

انشا روز پدر پدر، روز مرد نزدیک است / پدریعنی یار هستی در وجود / پدریعنی همدم و یک هم صدا / پدر یعنی عشق هستی، زندگی / پدر یعنی یک جهان پایندگی پدر تو سنگ بنای وجودت را با غرور گذاشته اند ،مبادا غرورتو…

انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا همیشه وهمه جا شنیده ام که بهشت زیر پای مادر است حال من سوالی از خدا دارم می‌خواهم بدانم بالا تر از بهشت چه دارد؟ آن را برای زیر پای پدرم می خواهم.

انشا درمورد پدر

انشا درمورد پدر

انشا درمورد پدر ای پدرم موهای سپیدت یک دنیا خرابم میکند و ان زانوهایت که هر شب از درد برایشان اواز سر میدهی .اخر ای پدرم تو را به چه مانند کنم که زیباترین تعریف تو باشد اما میدانم ان قدر از روزگار زخم ها…