انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

انشا پروانه ای هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید در این مطلب از تحقیقستان چند انشا درباره پروانه ای که در شبی تاریک, شمعی روشن را پیدا می کند, آورده شده است.