انشا درمورد کتاب ازنگاه خواننده
انشا با موضوع کتاب از نگاه خواننده
انشا با موضوع کتاب از نگاه خواننده به نام خدا انشا خود را درباره کتاب اغاز میکنم. کتاب‏ها نه فقط مرکبی نوشته شده بر کاغذ هستند، بلکه گویندگانی هستند که با شنونده خود سخن می‏گویند. در واقع کتاب‏ها مثل نسیم ...
انشا درمورد کتاب از نگاه خواننده
انشا درمورد کتاب از نگاه خواننده برای من کتاب فقط یک شی نیست و حتی مجموعه ای از اطلاعات نیز نیست. کتاب برای من یک حضور و وجودی خاص دارد. وقتی تصمیم به خریدن کتاب می گیرم با شوق و ...
تحقیقستان
توسط
تومان