انشا درمورد دوستی

انشا درمورد دوستی هر قسمت قلب مال کسی بود؛سمت راستش جای خانواده بود؛سمت چپ جای اقوام و آشنایان.خلاصه که هر گوشه اش متعلق به کسی بود جز وسط . وسط قلب خالی بود؛یک خلاء،یک حفره.گاهی این حفره درد می‌گرفت و از درد،چشم ها شروع به…