انشا درباره قلم من

انشا درباره قلم من

انشا درباره قلم من ذهنم پر است … قلبم لبریز عشق و احساس است … خدایا هر آنچه زیباست در صندوق قلب و رنگین کمان ذهنم جا بده …!

انشا درمورد قلم

انشا درمورد قلم

انشا درمورد قلم قلم زبان و بیان عقل و معرفت انسانهاست قلم بیان کننده فکر و اندیشه و شخصیت صاحب قلم است قلم زبان دوم انسانهاست