انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا همیشه وهمه جا شنیده ام که بهشت زیر پای مادر است حال من سوالی از خدا دارم می‌خواهم بدانم بالا تر از بهشت چه دارد؟ آن را برای زیر پای پدرم می خواهم.

انشا درمورد صدای باران

انشا درمورد باران

انشا درمورد باران در کنار یک دریای پرتلاطم روی صخره ای نشسته بودم ، غرق در تفکرات خویش بودم ، البته به دنبال یک موضوعی می گشتم که انشاء خود را با آن آغاز کنم که ناگهان صدای امواج خروشان دریا مرا به سمت خود…

انشا درمورد صدای باران

انشا درمورد صدای باران

انشا درمورد صدای باران آسمان که میبارد تمام وجودم رادرآغوش میگیرد . گاهی حس میکنم که قدم زدن درجاده های بارانی مرابه تک تک صدای تپش های قلبم نزدیک ترمیکند. راه میروم وبه حرف های دلم گوش فرامیدهم وگاهی آنقدرغرق حرف هایش میشوم که فراموش میکنم…