انشا درمورد عینک به شیوه‌ی داستانی

انشا درمورد عینک به شیوه‌ی داستانی

انشا درمورد عینک به شیوه‌ی داستانی افراد زیادی را می‌شناسم که از عینک استفاده می‌کنند. این افراد هدف‌های مختلفی برای استفاده از عینک دارند. پدر من عینک فروش است و من می‌توانم عینکی‌های زیادی را ببینم.

انشا درمورد عینک به شیوه‌ی توصیفی

انشا درمورد عینک به شیوه‌ی توصیفی انسان‌ها به ابزارها و وسایل گوناگونی نیاز دارند. این ابزارها احتیاجات روزمره آنها را رفع کرده و زندگی را آسان می‌کنند. یکی از این ابزارها عینک است.

انشا درمورد عینک

انشا درمورد عینک

انشا درمورد عینک یکی از نعمت های بی شمار خداوند دو چشم بینا است تاباان جهان زیبا و رنگارنگ و همه ی نعمت های خداوند را با چشم ببینیم تاکه شکرگذار باشیم.امادرمیان این همه ادم ،بعضی هاازاین نعمت بی بهره یا کم بهره هستند.یعنی چشمانشان…