انشا پایه نهم صفحه ۶۷

انشا پایه نهم صفحه ۶۷ خلقت جهان

انشا پایه نهم صفحه ۶۷ موضوع انشا : خلقت جهان تاکنون به خط و خال پروانه دقت کرده ایی؟ یا به گلبرگ ها و ترتیب قرارگرفتن گل ها؟ یا که نه تاکنون به خلقت چگونگی این همه زیبایی اندیشیده ایی؟ کمی که به اطرافت نگاه…