قدرت بینایی جنین پستانداران در رحم مادر

قدرت بینایی جنین پستانداران در رحم مادر

قدرت بینایی جنین پستانداران در رحم مادر نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که شبکیه‌ی چشم جنین پستانداران بسیار زودتر از تصور پیشین پژوهشگران، در پاسخ به نور محیط توسعه پیدا می‌کند.