تحقیق درباره روش های تشکیل کانی ها

تحقیق درباره روش های تشکیل کانی ها

تحقیق درباره روش های تشکیل کانی ها  بعضى از کانی ها از انجماد مواد مذاب به وجود می آیند مانند کانی هایى که در تشکیل سنگ هاى آذرین دخالت دارند. بعضى از سرد شدن بخارها در سطح یا شکاف هاى موجود در سنگ ها به وجود مى آیند.