تحقیق در مورد ظرف های سفالی و چینی

تحقیق در مورد ظرف های سفالی و چینی

تحقیق در مورد ظرف های سفالی و چینی     در شهرهایی مانند یزد، همدان و… ظرف های سفالی و چینی مختلفی ساخته می شود.درباره  تنوع، ویژگی ها و نحوهی ساختن اطلاعات جمع آوری کنید