انشا در مورد دفتر نمره

انشا در مورد دفتر نمره

انشا در مورد دفتر نمره خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد. خانم معلم او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت:…