خطرناک ترین زلزله تاریخ چین

خطرناک ترین زلزله تاریخ چین

خطرناک ترین زلزله تاریخ چین لزله تنگ شان چین سال ۱۹۷۶ یکی از بزرگترین جمعیتهای کشته شده در زلزله را داشته است ۲۴۰ هزار نفر با این زلزله به دنیای بعد وارد شدند یکی از بزرگترین تحقیقات NDE پس از این زلزله انجام شده است

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله سلام زلزله دیشب که آمدی،بدون خبرآمدی کاش خبرمیدادی تا مادرم غذایی راکه با عشق ومحبت درست کرده بود را میخوردی پدرم ازمهمان ناخوانده خوشش نمیاید ولی افسوس که ناخوانده آمدی وخانه را برسرمان ویران کردی .