شعر زمستان

شعر زمستان

شعر زمستان فصل سرما تازه از راه رسیده است ما ایرانیان آخرین شب پاییز را با شعر به استقبال زمستان رفتیم , اکنون که وارد زمستان شده ایم , چند شعر کودکانه در مورد زمستان در ادامه می آوریم