متن انشا درمورد کتاب از نگاه خواننده
انشا با موضوع کتاب از نگاه خواننده
انشا با موضوع کتاب از نگاه خواننده به نام خدا انشا خود را درباره کتاب اغاز میکنم. کتاب‏ها نه فقط مرکبی نوشته شده بر کاغذ هستند، بلکه گویندگانی هستند که با شنونده خود سخن می‏گویند. در واقع کتاب‏ها مثل نسیم ...
انشا درمورد کتاب از نگاه خواننده
انشا درمورد کتاب از نگاه خواننده برای من کتاب فقط یک شی نیست و حتی مجموعه ای از اطلاعات نیز نیست. کتاب برای من یک حضور و وجودی خاص دارد. وقتی تصمیم به خریدن کتاب می گیرم با شوق و ...
تحقیقستان
توسط
تومان