دل که پاک است زبان بی باک است

دل که پاک است زبان بی باک است

دل که پاک است زبان بی باک است انسان های بی باک دل های پاک دارند و دل های پاک، به هر چیزی دست بزنند طلا می شود. زیرا آن ها چیزی دارند به اسم صداقت.دل های پاک حرف هایشان بوی حقیقت می دهد، بوی…