تغذیه مناسب بعد از ورزش

تغذیه مناسب بعد از ورزش

تغذیه مناسب بعد از ورزش برای اینکه از ورزش های هوازی نتیجه بهتری بگیرید، باید به تغذیه خود بعد از انجام این ورزش ها توجه داشته باشید چیزهایی که بعد از ورزش می خورید از نظر نوع متابولیسم در بدن متفاوتند.