چکیده‌ مقاله (Abstract)

چکیده‌ مقاله (Abstract)

چکیده‌ مقاله (Abstract) چکیده‌ مقاله‌ باید حاوى‌ مطالب‌ و حقایق‌ یافت‌ شده‌ در کار تحقیقى‌، و مهمترین‌ نتایج‌ و میزان‌ اهمیت‌ کار انجام شده بوده‌ ومعنى‌ هر یک‌ از یافته‌ ها را بیان‌ نماید. نباید در چکیده‌ مطالبى‌ رابیان‌ نمود که‌ در مقاله‌ نیامده‌ است‌…