موراکامی و سال های زیارتش

موراکامی و سال زیارتش

موراکامی و سال های زیارتش به گزارش تحقیقستان : رمان آخر موراکامی همان گونه که عنوانش می گوید بدون هرگونه تمثیل های دراماتیک روی زندگی واقعی و معمولی هرکسی در اطراف تأکید می کند و می توان آن را سبک خاص خود موراکامی دانست