ریشه ایده‌های پولساز

ریشه ایده‌های پولساز

ریشه ایده‌های پولساز ثروتی که در پشت ایده جاخوش کرده ، تنها با تلنگری خود را پدیدار می کند. هراس از تمسخر و یا عدم اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به موفقیت می تواند از جمله عواملی برای مطرح نکردن ایده ها باشد.