ضرب المثل آن را که حساب پاک است

ضرب المثل آن را که حساب پاک است

ضرب المثل آن را که حساب پاک است

ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است  این منظور را می رساند که کسانی که در این دنیا کارهای خوب و کارهای درست انجام می دهند ترسی از این دنیا و فردای قیامت خود ندارند.

در گلستان سعدی آمده است: و حکما گویند چار کس از چار کس به جان برنجند حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روسپی از محتسب و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است.

ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است زمانی به کار می رود که کسی هیچ گناهی مرتکب نشده است و از هرگونه بازخاستی ترسی ندارد. بعبارتی این مثل بیانگر آدم های درستکار و خدادوست هستند که همواره راه درست را پیشه می کنند و از کارهای بد و زودگذر دنیا دوری می کنند.

ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

انسان های با ایمان و راستگو همواره به دنبال کارهای درست هستند و راه مستقیم را دنبال می کنند و از هیچ گناهی که مرتکب نشده اند ترسی ندارند، اینجاست که میگویند ” آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است “

کلیدواژه : آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است نگارش دهمانشا در مورد آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است بنویسیدانشا درباره آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استانشا درباره ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استانشا درباره ضرب المثل آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک استبازآفرینی مثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استبازنویسی حکایت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استبازنویسی حکایت نگارش دهم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استبازنویسی مثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استتحقیق درباره آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استحکایت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استحکایت درباره آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک استحکایت نویسی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استداستان در مورد آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک استساده نویسی مثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استضرب المثل آن را که حساب پاک استمعنای آن را که حساب پاک استمعنی ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استمعنی و مفهوم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استمفهوم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استمفهوم و معنی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استکاربرد آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استگسترش ضرب المثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
2435

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان